Skip to content

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Gevelwash: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Gevelwash gevestigd aan de Klopperman 31 te Wateringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27194716;
  2. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Gevelwash een overeenkomst is aangegaan;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Gevelwash;
  4. gevel: de gevel waaraan Gevelwash in opdracht van de klant reinigingswerkzaamheden uitvoert dan wel dient uit te voeren;
  5. werkzaamheden: de reinigingswerkzaamheden aan de gevel die Gevelwash uitvoert.

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Gevelwash en de klant.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Gevelwash vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbod en offertes

 • Ieder aanbod en alle offertes van Gevelwash zijn vrijblijvend.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, het aanbod, overeenkomsten en e-mailberichten binden Gevelwash niet.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend en aan Gevelwash heeft geretourneerd dan wel nadat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met de offerte van Gevelwash.

Artikel 5 – Annulering

 • Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 30% van de overeengekomen prijs.
 • Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Om aan de klant te tonen hoe de gevel er na de werkzaamheden uitziet, reinigt Gevelwash voordat de overeenkomst tot stand komt kosteloos een klein gedeelte van de gevel, het zogenaamde proefvlak. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van het proefvlak.
 • Gevelwash zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 • Gevelwash heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen.
 • De werkzaamheden bestaan uitsluitend aan het reinigen van gevels aan de buitenzijde die besmet zijn met algen en/of schimmels. Het reinigen van het raamwerk e.d., het herstellen van beschadigingen aan de gevel of het herstellen van de verf op de gevel vallen niet onder de werkzaamheden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant

 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat Gevelwash kosteloos en tijdig de beschikking heeft over:
  1. toegang tot de gevel;
  2. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Gevelwash en voldoende ruimte voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
  3. alle informatie over de gevel die voor Gevelwash van belang kan zijn;
  4. stroom en water.
 • De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Gevelwash verstrekte gegevens en informatie.
 • De klant zal Gevelwash alle noodzakelijke medewerking dienen te verlenen voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder wordt ook verstaan dat de gevel goed bereikbaar is.
 • Indien op het overeengekomen tijdstip Gevelwash niet de toegang wordt verleend tot de gevel, dan heeft Gevelwash het recht voorrijkosten aan de klant in rekening te brengen.
 • De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gevelwash onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 • De in, op en nabij de gevel aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door Gevelwash kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Gevelwash ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Gevelwash aan de klant in rekening worden gebracht.
 • Direct na voltooiing van de werkzaamheden dient de klant de opgeleverde werkzaamheden te inspecteren en te tekenen voor oplevering. Weigert de klant de werkzaamheden direct na de oplevering te inspecteren, dan worden de werkzaamheden geacht correct te zijn opgeleverd.
 • Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Gevelwash heeft voldaan of onrechtmatig jegens Gevelwash handelt, dan heeft Gevelwash het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Gevelwash het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8 – Reinigen van het raamwerk

 • Na de voltooiing van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat het raamwerk gereinigd wordt. Het reinigen van het raamwerk behoort niet tot de werkzaamheden van Gevelwash. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen. Gevelwash kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan het raamwerk ontstaan doordat de klant het raamwerk niet onverwijld na voltooiing van de werkzaamheden reinigt of laat reinigen.
 • De klant kan aan Gevelwash de opdracht verlenen om het raamwerk te reinigen. In een dergelijk geval worden de kosten voor deze reinigingswerkzaamheden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 9 – Facturatie en betaling

 • Facturatie geschiedt onverwijld na de voltooiing van de werkzaamheden.
 • De klant dient de van Gevelwash ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde aanmaning waarin de klant wordt verzocht het openstaande factuurbedrag binnen 14 dagen te betalen, dan kan Gevelwash de vordering uit handen geven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gevelwash maakt om de vordering te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Gevelwash op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10 – Garantie

 • Indien u een jaarlijkse onderhoudt door GEVELWASH laat verrichten dan heeft u recht op 10 jaar GARANTIE. Dit jaarlijkse onderhoud wordt tegen een voor uw object speciaal tarief berekend en geldt alleen voor klanten van Gevelwash. (is afhankelijk van soort object en grote)
 • Indien men géén gebruik maakt van dit jaarlijkse onderhoudt vervalt de 10 jaar garantie na 1 jaar en zullen alle mogelijke werkzaamheden en verrichtingen tegen het normaal geldend tarief berekend worden.
 • Op de werkzaamheden van Gevelwash wordt standaard een 100% garantie verleend van 1 jaar inclusief de voorrijkosten.
 • Het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand van de garantie verlengt de garantie niet.
 • Werkzaamheden op basis van de garantie dienen te allen tijde door Gevelwash te worden uitgevoerd. Zijn na de werkzaamheden binnen de garantieperiode vervuilingen ontstaan op de gevel en heeft de klant deze laten verwijderen door een derde partij, dan worden de kosten van deze werkzaamheden niet door Gevelwash vergoed en dan komt de garantie te vervallen.
 • De klant kan alleen een beroep op de garantie doen, nadat de klant aan al zijn financiële verplichtingen jegens Gevelwash heeft voldaan.
 • De klant kan de garantie overdragen naar de nieuwe eigenaar van de gevel indien Gevelwash schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met deze overdracht.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en verjaring

 • Gevelwash kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant.
 • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Gevelwash is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Gevelwash tegen alle aanspraken ter zake.
 • Gevelwash is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Gevelwash werkzaamheden verricht. In het bijzonder kan Gevelwash niet aansprakelijk worden gesteld voor (water)schade die is ontstaan doordat de gevel, het dak, het raam, de deur, de muur, e.d. water door laat.
 • Gevelwash is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Gevelwash is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, reputatieschade, waterschade en opgelegde boetes.
 • Indien Gevelwash aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gevelwash beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gevelwash gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Gevelwash beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding die de klant betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Gevelwash vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gevelwash kan aanwenden.

 

Artikel 12 – Overmacht

 • Gevelwash is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: verkeersbelemmering, diefstal, brand, ongevallen, weersomstandigheden, terrorisme, oorlog, rellen, natuurrampen, beperkingen opgelegd door derden of de overheid, energiestoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Gevelwash.
 • Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Gevelwash de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 • Gevelwash is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien Gevelwash bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie.
 • Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, op de klant de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Gevelwash het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Gevelwash op schadevergoeding.
 • Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Gevelwash niet nakomt of Gevelwash vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Gevelwash adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Gevelwash het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Gevelwash op schadevergoeding.
 • Voorts is Gevelwash bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Gevelwash de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van Gevelwash op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 14 – Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Gevelwash gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gevelwash zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gevelwash niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 15 – Inkoopvoorwaarden

 • Inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden nooit en te nimmer geaccepteerd, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 16 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Gevelwash worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Gevelwash zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 • Op alle met Gevelwash gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Vraag meteen een vrijblijvende offerte aan

Snel weten wat het behandelen van uw gevel gaat kosten?
Vraag dan nu de gratis, volledig vrijblijvende offerte aan. Wij nemen dan contact op om de situatie in kaart te brengen en een realistisch prijsvoorstel te doen.